København

Da jeg bor i København er dette mit udgangspunkt for fisketure. Med havneløbet gennem byen, kanalerne, moler,strande, adskillelige lystbåde- og erhvervshavne, samt vandet omkring Amager, er der masser af fiskemuligheder.

clausbellers
København rummer masser af fiskeoaser. Hvorfor køre til Møn når man, som Claus Bellers, kan fange et sådant pragteksemplarer af en 7 kg. havørred midt inde i indre by? Fair nok – Møn er en unik naturperle, til gengæld mangler den både en Mc. Donalds og 7-11 blot 100 meter væk fra fiskevandet 😉 Tak til Claus Bellers, som har stillet sit foto til rådighed.

 

Generelt om Københavns Havn

Fiskeøkologisk Laboratorium har, for Københavns Kommune i 2009, gennemført en gennemgående undersøgelse af fiskebestanden i Københavns Havn. De følgende afsnit er baseret på fakta fra rapporten “Fiskebestanden i Københavns Havn 2009“; Stig Rostgaard m.fl. 2010.

 

"Havnen rummer et ganske bredt udvalg af habitater, hvoraf de centrale dele isoleret set nærmest kan sammenlignes med strømrender i fjorde eller bælter. Svanemøllebugten derimod, adskiller sig ikke væsentligt fra forholdene langs den øvrige Øresundskyst, mens Kalveboderne minder om et lavvandet fjordafsnit eller et nor."
Kilde: "Fiskebestanden i Københavns Havn 2009"; Stig Rostgaard m.fl. 2010
Kilde: “Fiskebestanden i Københavns Havn 2009”; Stig Rostgaard m.fl. 2010

Københavns havn ligger som et 12 km langt stræde mellem Sjælland og Amager. Havnen forbinder Øresund i den nordlige ende af havneløbet med Køge bugt i dets sydlige ende. Svanemøllebugten medregnes som en del af Københavns Havn. Havnen opdeles i 5 områder der dækker ca. 900 ha.

Svanemøllebugten der har et lavvandet område ved kysten der strækker sig til den dybe sejlrende

Yderhavnen med sine dybe havnebassiner, Langelinje og Refshalen ved Trekroner

Inderhavnen med dybe ensartede bassiner og mere lavvandede kanaler.

Sydhavnen som har havnebassiner med moderat dybde samt lavvandede områder.

Kalveboderne er primært et lavvandet område med dybder fra 0 til 3 m. Der er enkelte dybe render. Afgrænsningen mod land består af naturlig kystlinjer og åbne stensætninger

Saltholdigheden i havnen bestemes af strømretningen, idet Øresund er saltholdigt, hvorimod Køge Bugt tilfører mere ferskt vand. Vandet er mest saltholdigt i Yderhavnen (ca. 12 ‰ i overfladen og 16 ‰ i bundvandet) l Kalveboderne er vandet mere brakt (ca. 10 ‰ i overfladen og 11 ‰ i bundvandet) Til sammenligning er den gennemsnitlige salinitet over sommeren i den åbne del af Øresund ved Ven omkring 34 ‰ i bundvandet og 12 ‰ i overfladen. (Obs. Alle tal er sommermiddelværdier)

Bundforhold i havneområderne består primært af sand, siltet sand og marin gytje, men nogle steder også af beton, sten og spunsvægge. Det er mest sandet i den nordlige del af havnen, mens bundlaget længere sydpå er mere finkornet og med et højere indhold af organisk materiale. Beton og andre faste genstande fungerer enkelte steder som mindre rev.

Ferskvandstillførsel I Svanemøllebugten udmunder Lersøgrøften, Yderhavnen modtager ferskvand fra Kastelgraven, som igen afvander de indre søer i København. Sydhavnen modtager ferskvand fra Nordre Landkanal. Den største tilledning af ferskvand sker i Kalveboderne, hvor Damhusåen udmunder. Ud over disse tilløb er der en række mindre, spredte udløb fra overflader rundt om i området.

Sigtbarheden er stigende. I sommermånedernde 5-6 meter i den nordlige ende og 3-4 i den sydlige ende hvor man kan se bunden.

Vegetationen i havnen er i fremgang og domineret af ålegræs samt vandaks og havgræs.

Bundfaunaen er arts- og individrig og består overvejende af arter der også findes på lavt vand i Øresund mod nord og Køge Bugt mod syd. Antalsmæssigt domineres bundfaunaen af snegle (59%), muslinger (19%) og krebsdyr (12%). Generelt har Havnen en rimelig varieret og meget individrig bundfauna med en høj biomasse.

Ved undersøgelsen i 2009 blev der indfanget fisk og krebsdyr i alle dele af havnen. Der er en nøje beskrivelse af metoder, redskaber og placering i rapporten. Figuren med resultatet herunder, viser hvilken artsrigdom vandet i Københavns havn indeholder.

Kilde: "Fiskebestanden i Københavns Havn 2009"; Stig Rostgaard m.fl. 2010 Vi lystfiskere kan tilføje brasen og rimte, som fanges ved Slusen og Kalvebod løbet. Har du fanget arter som ikke er på listen må du meget gerne give os besked på Facebookgruppen
Kilde: “Fiskebestanden i Københavns Havn 2009”; Stig Rostgaard m.fl. 2010
Vi lystfiskere kan tilføje brasen og rimte, som fanges ved Slusen og Kalvebod løbet.
Har du fanget arter som ikke er på listen må du meget gerne give os besked på Facebookgruppen

Af rapportens konklusion har jeg “sakset” følgende: “Flere fiskearter klarer sig øjensynligt glimrende i Københavns Havn, og forekommer med samme eller højere hyppighed, som i de omkringliggende mere naturlige habitater, hvor bestandene er undersøgt. Den samlede fangst var således gennemgående på niveau med forekomsterne i mange andre kyst- og fjordområder”. Jeg vil klart anbefale at læse hele rapporten – og især konklusionen i dens fulde længde. Her kan man få en del input til hjælp til sit fiskerie.

De er overalt - også ved Operaen
De er overalt – også ved Operaen.

Fiskepladserne

By & Havn har lavet en god informationsside om hvor og hvad man må fiske i Københavns havne. Du kan finde siden her www.byoghavn.dk, hvor du kan downloade e-publikationer om fiskeriet i havnen. Nederst på denne side er der flere links vedr. fiskeri i storbyen.

Vigtigt 

Husk at alt fiskeri i Øresund og fra storbyens moler og havne kræver, at du har indløst fisketegn. Visse fisk må ikke hjemtages fra havnen. Grunden dertil er ophobning af giftstoffer i deres krop. Københavns havn er nu blevet så ren, at der er etableret flere havnebade. Vandet er rent nok, men i bundlaget gemmer historiens synder sig med udledning af tungmetaller, giftigt stads fra skibenes bundmaling osv. Derfor er følgende fisk fredede og skal genudsættes:

minusliste

 

Den nordlige ende

nord

Refshaleøen

Der må fiskes fra Halvandet og hele vejen rundt til Magretheholm havn. Halvandet er en god plads til både torsk og fladfisk. Især i forår og efterår. Vandet langs den nordlige side af øen kaldes Lynetteløbet. Dette er en sejlrende for al lystbådsejlads til København og dybden er ca. 7 meter.

Det østlige hjørne af Refshaleøen (kendt som ”Lynetten” eller ”Møllerne”) er stejle skrænter mod Kongedybet. På yderpunkterne kan de skrappe kaste ud til 13 meters dybde. Der fanges fisk hele året og fiskeriet byder på de fleste af sundets arter. Fx. havørred, torsk, hornfisk, sild, makrel, ising, skrubbe, rødspætte, ulk mm.

På den sydøstlige side mellem Refshaleøen og Amagerværket er der et stort bassin. Amagerværket udleder lunt kølevand og det tiltrækker i vinterhalvåret havørreder, som patruljerer i hele bassinet.

Et af mine hotspots er molen ved indsejlingen til Magretheholm Havn

magrethemolen

De grønne streger markerer kast mod dybt vand som kan holde torsk. De røde streger er gode til torsk i forår/efterår.(Kan også holde Havørred). Fra stenene (De gule streger) kan der fiskes havørred. Den hvide pil markerer trappen, du kan se på billedet herunder.

lyntrap.jpg-for-web-normal

For enden af molen er der en lampe. Den tiltrækker byttefisk. I mørket kan man se større fiske jage tobis og rejer i lyskeglen.

Området Tippen

Er et område beliggende yderst på Københavns Nordhavn. Fiskerizonen starter på den vestlige side omkring Nordsøvej. Syd for indsejlingen til Fiskerihavnen er der en lille grusstrand, hvorfra der kan fiskes fladfisk. Fra det nordlige hjørne af Fiskerihavnen og hele vejen ud langs den vestlige side af den nye landudvinding ligger det vi kalder Tippen. Der kan fiskes året rundt og afhængigt af årstiden fanges havørred, torsk, hornfisk, sild, makrel, ising, skrubbe, rødspætte, ulk og ål.

Det kan være lidt svært at finde derud, men sigt efter Kattegatvej og kør helt ud til rundkørslen. Det kan klart svare sig at overholde parkeringsbestemmelserne. Alternativt kan det blive en dyr fisketur.

Lautrupskaj og Sundkrogen er frigivet til lystfiskeri sommeren 2015. Vær opmærksom på lokale bestemmelser og ordensreglementet for lystbådehavnen. Fiskeri er ikke tilladt alle steder.

En anden nyåbnet plads er Svanemøllehavnens nordlige mole ”Svaneknoppen”. Der skulle være god mulighed for at snuppe en af Svanemølle-bugtens mange havørreder herfra.

Århusgadekvarteret

aarhusgadei Nordhavnen åbner for fiskeri i Kronløbsbassinet (langs Fortkaj og Lüdersvej, samt Nordhavnsbassinet Sandkaj og Redmolen). Fra pynten på Redmolen er dybden 8,5 -10 meter. Her kan man vinteren igennem fiske stortorsk. Bassinerne indtages kortvarigt af makreller om sommeren. Jeg vil ikke blive overrasket over at høre om fangst af multe og havørred fra dette spændende streetspot de kommende år.

midtermolen

Midtermolen er området bag Langelinje. Denne del af havnen er ligeledes åbnet for lystfiskeri i sommeren 2015. Bassinet mellem Langelinje og Midtermolen er 5 meter. Bassinet mellem Amerikavej og Midtermolen er 7 meter og det åbne stykke nord for Midtermolen er 8,5 meter.

 

 

 

 

Den sydlige ende

syd

 

Havneholmen / Islands Brygge

Islands Brygge
Islands Brygge – Fiskeri er tilladt bag cykelbroen

Fiskeriet åbnes 2015 syd for Bryggebroen på begge sider af havneløbet og fortsætter på begge sider af havnen helt ud til Kalveboderne. Der er varierende bund og dybden spænder fra 7,5 meters dybde, og enkelte steder (bl.a. udfor Havneholmen) når bunden helt op til vandlinjen ved lavvande.

Der kan fanges havørred og torsk i området omkring Bryggebroen. Om sommeren trækker enorme stimer hornfisk gennem hele havneløbet på deres vandring mod Køge Bugt og Østersøen.  De kan naturligvis fanges i overalt i havnen.

Teglholmen

4,8 kg multe fanget på flue ved Teglholmen. Største i DK i 2009-2010. Foto venligst udlånt af Kim M. Jønsson

Teglholmen er nærmest en slags kanalområde, som består af mindre kanaler samt bassiner med mere stillestående vand. I mange år var der kun erhverv på Teglholmen og ingen fiskede der.

Nu er det meste bygget til med luksuslejligheder. Der er stadigt ikke mange der fisker i området. En målrettet indsats kan give et fantastisk resultat. Kim, på billederne, blev belønnet med fantastiske multer for sit ihærdige opsøgende fiskeri i området.

Året efter satte Kim ny pr. samme sted. 5,3 kg Teglholmsmulte
Året efter satte Kim ny pr. 5,3 kg Teglholmsmulte

Strækningen langs ”Nokken” på Amagersiden mellem Islands Brygge og Slusen er endnu ukendt som fiskeområde.

Slusen i Sydhaven, ligger ved Sjællandsbroen. For at komme derind skal man dreje ind mod Sluseholmen og tage første vej til højre som hedder “Ved Stigboderne”. Pas på de lokale parkeringsbegrænsninger. De private p-selskaber er uhyggeligt effektive i området.

Fiskeriet foregår hele vejen rundt i bassinet. Der kan fanges havørred året rundt, men navnlig i vintermånederne virker slusens brakke vand som en magnet for ørrederne. I maj og september passerer tusindevis af hornfisk, på deres vandring til og fra Køge Bugt og videre mod Østersøen. Under hornfiskepassagen fiskes der fra enhver ledig plads. I efteråret fanges hornfisk op mod et kilo.

slusen2.jpg-for-web-xlarge
Stigboderne med bådslusen i baggrunden
P1070506.JPG-for-web-large
Foran Told & Skat bygningen er der en lille platform. Her holder fluefiskerne til.

P1070499.JPG-for-web-normalI slusen udmunder en lille å. Tilgangen af ferskvand  er med til at tiltrække Havørreder i vinterhalvret.

I åen kan man fange ferskvandsarter bl.a. aborre og brasen. Det siges at havørrederne kan finde på at gå op i denne å.

 

P1070526.JPG-for-web-normal
Sjællandsbroen set fra vestsiden. Periodisk er dette sving spækket med ruser.

Hvis du fra slusen krydser Sjællandsbroen, slår havneløbet et kraftigt sving. Ofte er dette sted plastret til med åleruser, men prøv at give svinget en chance. Det kan holde fine fisk.

 

 

 

Kalvebodløbet

P1070508.JPG-for-web-normal
Kalvebodløbet set fra Sjællandsbroen. Der er cykelsti langs Amagersiden (venstre) som byder på masser af fiskepladser.

På modsatte (sydlige) side af Sjællandsbroen ligger Kalvebodløbet. Der er færre der fisker her – underlig nok for tilgangen af havørred til havnen må være størst ad denne vej. Fisk og Fri har bragt en artikel om Kalvebodløbet, så mon ikke der er nogle flere der bliver opmærksomme på muligheden for gode fangster herfra.

allanshø
Smuk havørred, fanget ved kalvebodløbet i 2012. Fangst og foto: Allan Lindsay – www.allansfiskeblog.com

I sommerhalvåret er der ofte en del ålegræs der kan drille på fiskepladserne. Derfor er det en god ide at montere enkeltkrog fremfor trekrog.

P1070509.JPG-for-web-normalKalvebodløbets udmunding mod Køge bugt. Den lille ø under motorvejsbroen hedder skrædderholmen Der er adgang til øen via cykelstien.

 

 

P1070516.JPG-for-web-normal
Hjørnet af Skrædderholmen der peger mod Avedøre Holme.

Der er adskillige gode fiskespots på skrædderholmen, der både har høfder og en lille vig med sandstrand. Et godt sted at øve kystflue – sjovt når hornfiskene passerer. 

 

 Tuborg Havn

Der kan være fint fiskeri fra Tuborg havn og i Svanemøllebugten. Ved den nordlige stensætning fanges der bl.a. havørred. Selve indsejlingen til Havnen er dyb og der fiskes pæne torsk forår og efterår. OBS det er ikke officielt tilladt at fiske i indsejlingen. Længere mod syd ligger Svanemøllebugten hvorfra der også er gode fiskepladser.

 Tuborg-1331327135

 Øvrige Amager 

Amager Strandpark

amstrand

strandparkenFra 1. oktober til 30 april er det tilladt at fiske fra Amager Strandpark. Hotspot er den nordlige bro der peger mod Prøvestenen og molen midt på stranndparken (Vigtigt på den nordlige side at molen er der etableret træningsbane for dykkere. Der må man naturligvis ikke fiske). Fra strandparken fanges havørred, torsk og fladfisk. Lidt længere ude på dybt vand fanger erhvervsfiskerne pighvarre i deres garn.

Kastrup Havn

Ikke særligt kendt og gennemfisket spot. Nogle få fisker i dette område og fanger  torsk, fladfisk, havørred og hornfisk.

kastrup

 

 Dragør havn

Der kan fanges torsk, fladfisk, havørred, hornfisk og store brakvandsaborre. Der kan fiskes ved indsejlingen og langs hele den østlige stensætning. Hornfiskene bliver i området hele sommeren, så lidt havmede på en doven sommerdag med korte bukser og solbriller er fint fra stensætningen. Der kan spottes rimter i havnebassinet og mange forveksler dem med multer.

 dragoer

Sydstranden

Dragør sydstrand er kendt for godt havørredfiskeri og overflod af hornfisk i forsommeren. Det er et utroligt lavvandet område. Der skal waders til og der skal vades meget meget langt ud i vandet – flere hundrede meter.

Sydstranden. Det ses tydeligt at der er meget lavvandet
Sattelitfoto af Sydstrannden. Det fremgår tydeligt at det er meget lavvandet omåde.

Avedøre Holme

Det meste af holmene er afspærret, men der kan fiskes fra det sydlige hjørne. Man kommer til fiskepladsen fra Brøndby havn, hvor der også kan parkeres. Så er der en lille gåtur ud til hjørnet, hvor der bl.a. kan fanges havørred, småtorsk, aborre, hornfisk og pighvar. avdholme

Links

www.marinetorvet.dk/fiskeguide.doc er en fin beskrivelse af fiskemulighederne på Amager.

Fisk og fri har udgivet en glimrende artikel om fiskemuligheder på Amager. Her belyses især fiskeriet på Standparken, Dragør og det lavvandede område på amagers sydside. Artiklen hedder Med udsigt til københavn og kan læses online her

Endnu en artikel fra Fisk og Fri om fiskeriet på Kalvebodløbet. Marts 2012 udgaven af Fisk og Fri indeholder en glimrende artikel om Havørredspots på det sydlige Amager. Artiklen hedder Amarkanske havørred og kan læses online her

Slutteligt en artikel fra Fisk og Fri omhandlende storørred fra Sluseholmen. Artiklen hedder Storfangeren fra Sluseholmen og kan læses her

Om fiskeri – mest på sundet